Kategoriarkiv: Ung

Stuornjárgga nuorak 4 ever!

Søndag 28. mars stiftet vi en ny ungdomsforening på Stuornjárgga! Lenge leve Stuornjárgga nuorak! Stuornjárgga nuorak er partipolitisk uavhengig, noe som vil si at alle kan bli medlem – det spiller ingen rolle om du synes Vibeke Larsen, Ann-Mari Thomassen eller Odd Roar Strømme er kulest! (feil ordvalg?!)

Her ser dere lederen i den nye foreningen: Aili Elisa Kristina Thomassen!

Og jaggu kan hun bake også!

Som den oppmerksomme leser sikkert vet, så finnes det allerede en samisk ungdomsforening i Skånland og Evenes. På grunn av flere årsaker var det ikke mulig å få liv i denne igjen. Det er veldig trist, men slik er det bare av og til.

Skriv så det hörs, folkens!

Nuorat, Sámi Teáhter, Sáminuorra og Samiska veckan i Umeå har utlyst en skrivekonkurranse for samisk ungdom mellom 16 og 26 år, og fristen for å levere inn en tekst (på max 3 A4-sider) er om bare 4 – FIRE – dager!

Siden jeg har sto tro på at de mest kreative øyeblikkene skjer når man har en tidsfrist man må rekke, så synes jeg at dere alle skal sette dere ned og skrive litt..! Temaet er frihet, men hva kan ikke kalles frihet? Frihet til å spise hva man vil, frihet til å danse, frihet til å uttrykke seg selv, frihet til å drite i alt og alle.

Hva med en politisk pamflett? Et opprop til samisk ungdom? Eller en matoppskrift i diktform? En novelle om love in Sápmi, eller en samling haiku? Mulighetene er mange!

Det beste er at du kan vinne 3000 kroner, og det kan vel komme godt med etter marknaden.

Sjekk ut Facebookgruppa deres, og skriv så det ryker av tastaturet!

Stuornjárgga Sámenuorak gjenoppstår!

Etter flere år i dvale skal endelig Stuornjárgga Sámenuorak gjenoppstå! Alle hjerter gleder seg! En gjeng fra Skånland og Evenes bestemte seg for å ta over drifta fra oss gamlinger, og nå blir det fart og spenning igjen! Så er du mellom 12-30 og er gira på å være med på å starte opp foreningen, møt opp!

TID: Søndag 28. februar, klokken 17.00

STED: Nuoraid Siida, Vuopmegeahči/Trøssemark

´

På sakslista er det blant annet vedtektsendringer, og her er forslaget:

§1 Navn

Foreningens navn er Stuornjárgga Sámenuorak.

§2 Tilslutning

Foreningen er tilsluttet Norgga Sámiid Riikasearvi/Norske Samers Riksforbund (NSR) og Davvi Nuorra (DN).

Forslag til endring:

Foreningen er tilsluttet Noereh!

§3 Formål

Foreningens formål er å styrke den samiske kulturen, språket og bevisstheten i området, samt styrke samisk ungdoms sosiale liv.

§4 Medlemmer

Samisk ungdom mellom 13 og 32 år kan tegne ordinært medlemskap. Andre kan tegne støttemedlemskap.

Forslag til endring:

Samisk ungdom mellom 12 og 30 år kan tegne ordinært medlemskap. Andre kan tegne støttemedlemskap.

§5 Kontingent

Alle medlemmer betaler en årskontingent, hvis størrelse fastsettes av årsmøtet.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Andre kan av årsmøtet innvilges møterett.

§7 Tidspunkt for årsmøtet

Årsmøtet innkalles med 30 dagers varsel. Styret står for innkalling.

§8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 3 ukers varsel dersom styret eller flere enn halvparten av de ordinære medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som ligger til grunn for det ekstraordinære årsmøtet.

§9 Årsmøtets lederskap

Årsmøtet ledes av én dirigent. Årsmøtet velger én referent til å føre protokoll. Referent og foreningens leder eller nestleder skal signere årsmøteprotokollen.

§10 Tale-, forslags- og stemmerett

Alle ordinære medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett. Andre kan av årsmøtet innvilges talerett.

§11 Avstemning og valg

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, fattes beslutningene med alminnelig flertall. I valg skal absolutt flertall nyttes. Avstemning foregår ved visning av stemmetegn. Dersom minst én av medlemmene ønske skriftlig avstemning skal dette gjennomføres.

I disse vedtektene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigdes stemme for et forslag. Alminnelig flertall forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene for et forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ¼ av de ordinære medlemmene er til stede ved godkjenning av årsmøtets saksliste.

Forslag til endring: (ingen reel endring, bare flytting av avsnitt og omskriving av vanskelig språk)

Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, fattes beslutningene med alminnelig flertall. I valg skal absolutt flertall nyttes.

Avstemning foregår ved visning av stemmetegn. Dersom minst én av medlemmene ønske skriftlig avstemning skal dette gjennomføres. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst ¼ av de ordinære medlemmene er til stede ved godkjenning av årsmøtets saksliste.

I disse vedtektene skal absolutt flertall forstås som mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigdes stemme for et forslag. Alminnelig flertall forstås som mer enn halvparten av de avgitte stemmene for et forslag.

§12 Årsmøtet skal behandle

  • a)    styrets årsberetning
  • b)   regnskap og revisjonsrapport
  • c)    virksomhetsplan og budsjett
  • d)   valg av nytt styre
  • e)    valg av to nye revisorer
  • f)     saker som styret fremmer

Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende senest 3 uker før møtet.  Andre saker skal kun behandles dersom 2/3 av årsmøtet krever det.

Forslag til endring: (endring av rart språk)

Saker som medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet skal være hos styret senest 3 uker før møtet.  Andre saker skal kun behandles dersom 2/3 av årsmøtet krever det.

§13 Styret

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og ett styremedlem. Styret har 2 varamedlemmer.

§14 Valg av styret

Leder, nestleder, sekretær, kassere og styremedlem samt to varamedlemmer velges særskilt plass for plass. Kun ordinære medlemmer er valgbare til tillitsverv.

Dersom det er to eller flere kandidater til et verv, kreves det absolutt flertall for å bli valgt. Valget skal være skriftlig og det kreves alminnelig flertall for å bli valgt. Dersom ingen kandidat får alminnelig flertall i første valgomgang, deltar de to kandidatene med flest stemmer i ny valgomgang. Vara medlemmene rangeres som første og andre vara.

§15 Styrets funksjonstid

Leder og nestledere velges for en funksjonstid på to år. Sekretær, kasserer og styremedlem samt varamedlemmer velger for en funksjonstid på ett år. Leder og nestleder skal ikke stå på valg samtidig.

§16 Styrets oppgaver

Styret skal:

  • a) lede foreningens virksomhet mellom hvert årsmøte
  • b) ha ansvar for at virksomhetsplanen gjennomføres
  • c) passe foreningens økonomiske interesser
  • d) uttale seg på vegne av foreningen

Forslag til endring:

”Styret skal:” slettes.

§17 Styremøter

Leder innkaller til styremøte minst sju dager før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene, inkludert leder eller nestleder, er tilstede.

§18 Ekstraordinært styremøte

Det skal avholdes ekstraordinært styremøte når minst tre av styrets medlemmer krever det.

§19 Utvalg

Årsmøtet eller styret kan nedsette utvalg. Utvalg er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§20 Vedtektsendringer

Vedtekter kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Blanke stemmer teller. Endringsforslag må være i styret i hende senest 40 dager før årsmøtet og sendes til delegatene senest 30 dager før møtet.

§21 Eksklusjon

Medlemmer som motarbeider foreningen kan frata medlemskapet. Årsmøtet fatter et slikt vedtak med 2/3 flertall. Medlemmer skal gis anledning til å uttale seg til årsmøtet før en slik beslutning treffes.

§22 Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foreningene krever ¾ flertall på to følgende ordinære årsmøter. Foreningens arkiv skal ved oppløsning tilfalle Samisk arkiv. Foreningens aktiva skal brukes til å opprette et fond til fremme for samisk ungdom i området.

Forslag til endring:

Vedtak om oppløsning av foreningene krever ¾ flertall på to følgende ordinære årsmøter. Foreningens arkiv skal ved oppløsning tilfalle Várdobaiki museum. Foreningens aktiva skal brukes til å opprette et fond til fremme for samisk ungdom i området.

Target: Sami People

Med sjokk og vantro våknet jeg i morges og leste om trusselen mot Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Lille Tromsø, vårt «lille» og nære Nord-Norge. En direkte trussel om massakre mot skolen, med et spesielt mål: samer.

Jeg blir målløs og redd. Det er ikke bare en generell trussel mot selve skolen, elevene og de ansatte, men en trussel rettet mot en spesiell etnisk gruppe. Det føles som en trussel mot meg selv og familien min, det er en trussel mot folket mitt. Jeg kjenner at jeg blir kvalm. Hvorfor er det slik? Skal elevene, og spesielt de samiske elevene, føle seg utrygge på skolen? Skal man føle seg truet på grunn av at man rett og slett bare er seg selv, og ikke noe annet?

De siste årene har konfliktnivået mellom samer og nordmenn i Nord-Norge steget, og det virker nesten som om det i dag er fult akseptert å komme med rasistiske uttalelser om samer. Rettighetsprosessene som har foregått de siste årene, Finnmarksloven og Hålogalandsallmenningen, har skapt harde fronter mange plasser. Før Stortings- og Sametingsvalget i september følte jeg personlig at «det samiske» ble angrep som en del av valgkampen til noen av partiene. Jeg ble nesten deprimert av noen av uttalelsene politikerne klarte å lire av seg. I lokalavisenes sms-spalte kan man nesten daglig lese kommentarer og uttalelser som enten rett og slett er rasistiske mot samer, eller i det minste på kanten av hva som kan aksepteres. Det regnes nesten ikke som rasisme en gang, det er «bare slik det er».

Forhåpentligvis er trusselen ment som en dårlig spøk, men likevel synes jeg det er skummelt. Det betyr at hverdagsrasismen mot samer ennå eksisterer og yngler der ute, og det er trist. Jeg hadde håpet at vi i 2010 hadde kommet lenger…

E-post til Troms fylkesting

Hei!

Jeg heter Susanne Amalie Andersen og jeg er født og oppvokst i Skånland kommune, bare noen få minutter fra fylkesgrensa til Nordland fylke. Forhåpentligvis har alle fylkestingspolitikerne fått med seg argumentene MOT å legge ned distriktsskolene i Troms, men jeg føler at jeg må forsøke å forklare hvorfor Skånland vgs er så viktig for det samiske samfunnet i Sør-Troms og Ofoten. Og det er derfor jeg skriver denne meldingen til deg, fordi jeg må fortelle deg hvor viktig min gamle skole er for meg, og hele lokalsamfunnet vårt – og ikke minst håper jeg at du kan hjelpe oss!

Fylkesgrensa deler det markasamiske området i to, og de siste ti årene har skolen vår vært en plass hvor samiske elever har kunne knytte band til hverandre, og hatt et positivt miljø der de har kunne lære seg samisk og styrke sin identitet. Slik har det ikke alltid vært, men jeg skal ikke mase om gammel fornorskningspolitikk nå.

Det markasamiske området har virkelig blomstret de siste 10 årene, noe tallet på samiskelever ved Skånland vgs vitner om, hele 20 % av elevene tar samisk! Slik var det ikke da jeg gikk ut av skolen i 2003. Samtidig har det vokst opp en sterk og spennende festival midt på fylkesgrensa, Márkomeannu, som nå dessverre muligens må legge inn årene for godt. Denne festivalen oppsto da samiske ungdommer fra Nordland og Troms møttes på Skånland vgs!

På toppen av det hele har man fått signaler fra ordføreren i Skånland kommune (Svein Berg, Ap) om at ved neste kommunebudsjett skal det spares, og da er det grendeskolene som må under kniven. Hele to grendeskoler må kanskje legges ned, begge skolene med mange samisk elever, og et sterkt samisk miljø.

Hvis vi mister skolene våre og festivalen, vet jeg ikke hva som kommer til å skje med det samiske miljøet i Sør-Troms og Ofoten. Det er ikke mye igjen av det vi har arbeidet hardt for.

Jeg føler ikke det er mye igjen å flytte hjem til… det er nesten så jeg begynner å gråte, for jeg VIL flytte hjem, men hvorfor skal man bosette seg en plass ikke en gang mine egne politikere synes er verdt noe.

Det er ikke for sent å snu!

Vennlig hilsen Susanne Amalie Andersen

student ved universitetet i Tromsø, men med en drøm om å flytte hjem

Sunná ságat over og ut…

Så, siden jeg nylig har blitt valgt til leder i en ny samisk ungdomsorganisasjon, så fant vi (redaktøren for Š og megselv) ut at det kanskje ikke var så lurt at jeg skulle ha min egen spalte i ungdomsmagasinet Š. Så da tenkte jeg at jeg bare kunne poste de to innleggene jeg har skrevet i Š her, og legge ned den søte siden jeg har kalt Sunná ságat. Dette er altså tekster jeg har skrevet for en tid tilbake siden…

(Men jeg innrømmer aldri at jeg også gjør dette på grunn av at jeg ikke har noe bedre å skrive for tiden!)

Sunna ságat #1 – The Saami Parliament Wants YOU!

Coming soon! På en blogg nær deg! Sámediggi VÁLGÁ 2009!

Om du velger å engasjere deg eller ei, så er det nå tid for Sametings- og Stortingsvalg igjen. Selv om det ennå er lenge igjen til september, har valgkampen allerede begynt. Har du ikke merket det?

Det er din største frykt. Tanter, onkler, gudforeldre og foreldre logger seg snart inn på et nettsamfunn nær deg. Etter Obama var alle politiske kommentatorer enige om at årets valgkamp ville skje på nett; Facebook, blogging, Nettby, Twitter, YouTube og alle andre mulige kanaler. Politikerne velger å være online 24/7 for sine velgere. Og det er ingen tvil, det er DEG de vil ha.

De siste årene har det blitt skikkelig sving på Sametinget når det kommer til ungdomspolitikk. Ikke bare er det flere unge representanter, men SUPU (Sametinget ungdomspolitiske utvalg) har også fått skikkelig fotfeste i Sametinget. Og om du tror det eller ei så har det nok aldri blitt bevilget så mye penger til ungdom som nå. Det virker som om politikerne endelig har forstått at ungdom teller, og ikke minst, at det er mange stemmer å hente.

Kanskje er det sånn at ungdom først nå oppdager at man faktisk har noe å gjøre på Sametinget, og ikke bare være listefyll eller utvalgsmedlemmer. I Sørsamekretsen har ungdommen gått så langt at de har stilt sin egen liste, hvor den eldste på lista er kun 33 år. Når man tenker på at i flere av de 54 andre listene som stiller til Sametingsvalg denne gangen er 33 år å regne som ungdomskandidat, er en egen ungdomsliste ikke et dårlig påfunn. Selv om de folkevalgte skal være politikere for alle grupper, også aldersgrupper, så kan det ofte virke som de glemmer at også de har vært ung en gang.

Likevel, samepolitikerne henter inn tunge skyts sørfra som gir dem opplæring i det som så fint kalles ”sosiale medier”, og i det siste har det poppet opp flere og flere blogger, med mer eller mindre politisk innhold. Så er det opp til deg, har du besøkt en blogg i det siste? Meldt deg inn i en gruppe, eller gitt karakter til en video? Spørsmålet er kanskje heller om politikerne mestrer å bruke Facebook og blogg på riktig måte, eller om de ender med å drite seg rett ut. Det er i så fall her stemmene skal sankes. Se for deg Egil Olli i en heftig remixet video på YouTube, med Transjoik som soundtrack. Eller Aili Keskitalo rappende fra Riddu-sletta, med rOlfFa på backing vocals.

Hvorfor? De vil ha DEG!

Personlig vil jeg også ha deg, jeg vil ha deg opp av sofaen, jeg vil ha deg til å sende inn et skarve skjema med posten, og nok en gang, opp av sofaen. Opp av sofaen, stor og liten, og stem! Stem helt til krampa tar deg!

IMG_1955

Sunna ságat #2 Det er nå det skjer! Høstens viktigste happening!

Mens de fleste politikerne i skrivende stund har full fokus på valgkamp og på hvem som klarer å rope høyest, er det mange av oss som heller har fokus på skolestart. Og selv om årets valgkamp, og ikke minst valgresultater, i grunn burde være selvskreven i denne spalten, overser vi det glatt for denne gangen. Grunnen til det er 1: valgkampen har vært rimelig kjedelig, og få har sagt noe som helst om ungdom, og 2: det er andre, mer spennende ting på gang i Sápmi.

Glem alle andre arrangement og happenings, dette er den ene tingen du må få med deg i høst! 16.-18. oktober er helga du burde befinne deg i Tromsø, da skal vi nemlig opprette en samisk ungdomsorganisasjon for akkurat deg som leser dette!

Under mitt siste plenumsmøte på Sametinget i mai fikk jeg plutselig besøk av en god venninne av meg på hotellrommet mitt. Jeg fortalte henne hvor glad jeg var over å være ferdig med mine fire år på Sametinget, samtidig som det virket ganske uvanlig å liksom ikke gjøre noe som helst annet enn å studere. Plutselig sier hun, med et lurt smil rundt munnen: ”Nå skal vi starte den ungdomsorganisasjonen som alle prater om at noen burde starte!” Og jeg var helt enig med henne: This is the time, og dermed var hjulene satt i gang!

Nå ser du kanskje for deg at du burde være over gjennomsnittet engasjert i politikk for å bli med i en slik organisasjon, men for å være helt ærlig så holder i grunn med at du har lyst til å bli kjent med annen samisk ungdom. Å drive på med politikk betyr ikke nødvendigvis å sitte i timeslange møter, eller høre på enda lengre innlegg om noe du kanskje ikke synes er så viktig. Det kan derimot handle om akkurat hva du vil! Man hører dessverre sjeldent om at politikk kan handle om fotball, teater, fotografi eller strengt tatt akkurat det du vil at det skal handle om.

Kanskje har du en lokal sak du brenner for? Eller kanskje du bare har lyst på å bli kjent med nye folk? Se for deg en møteplass for all samisk ungdom på norsk side av Sápmi, uansett om de bor i Lillestrøm, Mo i Rana, Karasjok eller Nesseby. Uansett hvilke samisk språk de snakker, eller om de ikke snakker samisk i det hele tatt. Og da tenker jeg i bunn og grunn ikke bare på samisk ungdom i Norge, men også i resten av Sápmi. Mulighetene er der!

Denne helgen handler om å starte noe nytt blant samisk ungdom, tenne en gnist og si ifra om at vi er her, helt uten noe partipolitisk eller religiøst dill-dall som kommer i mellom. Kanskje kan vi være med på å skape fremtidige Sametingspresidenter, Statsministere eller fostre opp noen kulturpersonligheter. Jeg er i så fall sikker på en ting, jeg hadde aldri tenkt på å bli verken samisk veiviser eller sametingspolitiker hadde det ikke vært for min deltakelse i samiske ungdomsorganisasjoner. Det er ingenting som stopper oss!

Så, store og små, kryss av datoen 16.-18. oktober på kalenderen, så ses vi der!

PS! Ting skjer litt fort her, så for å få med deg de siste nyhetene om møte kan du enten besøke nuorra.blogg.no eller melde deg inn i gruppa ”Stiftelses av samisk ungdomsorganisasjon” på Facebook.


La Stå! La Elvemo Leve

Så idag har jeg altså kjøpt meg en ny t-skjorte (dette er altså steg 2 i gjøre bloggen min om til en moteblogg, skrive om mine siste innkjøp), og jeg må si at jeg er meget fornøyd med kjøpet! Jeg er så fornøyd at jeg synes du også burde kjøpe en!

Sånn ser trykket ut, og du kan kjøpe en HER for bare 116 kr!

Noereh!

Jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne, eller om jeg burde starte å fortelle allerede nå. Jeg tror jeg må fordøy og tenke litt før jeg deler, for dette er ganske stort.

Men nå er vi altså stiftet, Noereh! er en realitet. Navnet på organisasjonen ble sørsamisk (og med utropstegn), akkurat nå har det kanskje ikke gått opp for meg helt ennå. Vi har jobbet mot denne søndagen veldig intensivt, og nå sitter jeg her i leiligheten og det hele er over.

Eller, nei, det har faktisk akkurat begynt!

D-dag

Så er dagen kommet. I dag begynner vi. I dag kommer det massevis av samisk ungdom til Tromsø for å starte en egen samisk ungdomsorganisasjon!

Jeg er såklart nervøs, noe annet ville være dumt. Vi har hatt litt uante problemer, og bussen fra Trondheim måtte avlyses. Folk har blitt syke eller kan ikke komme av andre årsaker, så da er det liten vits å sende en stor buss med to personer opp til Tromsø. Da sender vi dem med fly, og leier en minibuss til de som ikke bor så langt unna Tromsø. Billigere blir det også.

Men jeg synes det er litt trist, for jeg hadde håpet at det skulle komme masse sydiser på møtet, og nå er det dessverre ikke fult så mange. Det betyr bare at neste gang vi arrangerer noe må det bli i sydis-land, og det hadde vært supert artig!

Men det kommer masse folk uansett (håper jeg, jeg er såklart begynt å bli nervøs for at vi bare blir 3 stykker)! Ikveld begynner vi altså med masse thaimat som Senter for Samiske Studier har sponset oss med, jeg gleder meg (mildt sagt!). Imorgen er det møte og ikke minst konsert. Jeg traff på Jon Iver som skal ha sin debut-konsert i morgen, og han virka veldig gira. For å sitere han: «Vi tar helt av!»

Vi ses ikveld!

Ordbok:

sydis – sørsame

Ligg unna skolen vår, Skogholt!

Jeg har egentlig et innlegg jeg har veldig lyst å skrive, men jeg har ikke tid til å skrive den ordentlig – slik jeg vil at den skal skrives. Likevel må jeg poste noe om dette!

Nok en gang har Troms fylke (denne gangen ved Pål Julius Skogholt fra SV) foreslått at Skånland videregående skole skal legges ned. Troms fylkeskommune må spare penger, og da rammer det distriktene først. Jeg vet ikke hvor mange ganger man har foreslått dette, og jaggumeg begynner jeg (og mange fler) å bli lei dette.

Jeg synes du burde:

– skrive under på oppropet for å beholde skolen!

– melde deg inn i Facebookgruppa «La Elevemo Leve»

– legge igjen en kommentar på bloggen til Skogholt om hva du synes om forslaget hans