Forslag til vedteketer: samisk ungdomsorganisasjon

Her er forslaget til vedtekter som skal vedtaes på stiftelsemøtet for en egen samisk ungdomorganisasjon 16.-18. oktober i Tromsø. Husk at forslaget nettopp kun er et forslag, og det er absolutt rom for forbedringer. Kom med innspill!

På høyre siden av bloggen min kan du se at jeg også har lastet opp forslaget, slik at du kan laste det rett ned. Sjekk ut «My Shared Files»!

§ 1 NAVN

§ 1.1 Organisasjonens navn er:

XXX

§ 2 FORMÅL

§ 2.1            XXX er en samisk ungdomsorganisasjon på norsk side av Sápmi, som skal jobbe for samisk ungdom, og med saker samiske ungdommer brenner for. XXX skal legge til rette for at samisk ungdom har en møteplass som bidrar til å styrke den samiske identitetsfølelsen på tvers av geografi og grenser.

XXX er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral organisasjon.

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3.1 Medlemskap i XXX er åpent for samisk ungdom. Samisk ungdom forstås som ungdommer mellom 13 og 28 år, som har samisk identitet og bakgrunn. Andre har mulighet til å tegne støttemedlemskap.

§ 3.2 Innmelding i XXX skjer ved betaling av medlemskontingent. Kontingent kan enten betales direkte til organisasjonen, eller via et lokallag. Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet.

§ 4 ORGANISASJON

§ 4.1 XXXs organer er:

 1. Landsmøtet
 2. Styret
 3. Kontrollkomitéen
 4. Valgkomitéen
 5. XXXs lokallag

§ 5 LANDSMØTET

§ 5.1 Landsmøtet er XXXs høyeste organ og skal møte en gang i året innen utgangen av oktober måned.

§ 5.2 Følgende frister skal overholdes ved innkalling til Landsmøtet:

 1. Senest tre måneder i forveien fastlegger styret tidspunkt og sted for Landsmøtet og offentliggjører dette for medlemmene.
 2. Saker som ønskes behandlet sendes til styret senest innen seks uker før Landsmøtet.
 3. Senest en måned i forveien sender styret ut endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer.

§ 5.3 Styret foreslår vedtak for Landsmøtet

§ 5.4 Forslags-, tale- og stemmerett ved Landsmøtet:

 1. Alle som har betalt medlemskontingent inneværende år, har tale-, forslags- og stemmerett.
 2. Styret har tale- og forlagsrett, men ikke stemmerett.
 3. Valgkomitéen har tale- og forlagsrett, men ikke stemmerett ved valg.
 4. Støttemedlemmer har tale- og forslagsrett.
 5. XXXs søsterorganisasjoner på svensk, finsk og russisk side (Sámi Nuorra, Suoma Sámi Nuorat, Sam’ Nurash og Tass’t) har forslags- og talerett ved Landsmøtet.
 6. Gjester og observatører kan av Landsmøtet innvilges talerett.

§ 5.5 Dersom delegater som representerer samme lokallag har mer enn halvparten av stemmene på Landsmøtet kan ikke vedtektene endres på dette Landsmøtet. Disse sakene strykes da fra sakslista. Dersom en slik situasjon oppstår kan imidlertid Landsmøtet med 4/5 flertall vedta at vedtektene skal behandles etter vanlige regler.

§ 5.6 Det ordinære Landsmøtet skal:

 1. Vedta forretningsorden for Landsmøtet.
 2. Vedta årsmelding for organisasjonen.
 3. Godkjenne årsregnskap og revisjonsberetning.
 4. Vedta handlingsplan for kommende periode.
 5. Vedta budsjett.
 6. Vedta eventuelle vedtektsendringer.
 1. Velge styre, inkludert leder og nestleder, kontrollkomité og valgkomité.
 2. Vedta eventuelle resolusjoner.

§ 5.7 Landsmøtet skal ellers bare fatte beslutning i saker som er bestemt angitt i den utsendte dagsorden.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

§ 6.1            Ekstraordinært landsmøte skal innkalles dersom et flertall i styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling sendes sammen med dagsorden og sakspapirer minst en måned før møtet. Ekstraordinært landsmøte behandler kun saken som ligger til grunn for innkallingen.

§ 7 STYRET

§ 7.1 Styret består av leder, nestleder, tre ordinære styremedlemmer og tre nummererte varamedlemmer valgt av Landsmøtet.

§ 7.2 Styret skal:

 1. Lede arbeidet i XXX mellom landsmøtene etter de bestemmelser Landsmøtet har vedtatt.
 2. Uttale seg på vegne av organisasjonen.
 3. Ha eventuelt arbeidsgiveransvar.
 4. Ha ansvar for tilstrekkelig og ordentlig regnskapsførsel, og skal hvert år framlegge årsmelding og revisorgodkjent regnskap.
 5. Kalle inn til Landsmøtet, og foreslå handlingsprogram og budsjett.

§ 7.3 Styret velges for ett år, og tiltrer etter Landsmøtet.

§ 7.4 Styret møtes minst en gang i året.

§ 7.5 Gyldige styrevedtak krever at minst tre styremedlemmer avgir stemme, inkludert leder eller nestleder. Leder har dobbelstemme ved lik stemmeavgiving.

§ 7.6 Styremøtene er åpne. Styret kan likevel vedta å lukke møtet i enkeltsaker.

§ 8 KONTROLLKOMITEEN

§ 8.1            Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan og skal føre kontroll med organisasjonens styrende organer og den daglige ledelse. Komiteen avlegger rapport til Landsmøtet. Kontrollkomiteen skal ha tre medlemmer.

§ 8.2            Kontrollkomiteen har ingen besluttende myndighet, og kan ikke overprøve vedtak fattet av organisasjonens besluttende organer.

§ 9 VALGKOMITEEN

§ 9.1 Valgkomiteen har som oppgave å finne kandidater til Styret, Kontrollkomiteen og Valgkomiteen. Valgkomiteen legger frem sin innstilling lørdag på Landsmøtet. Valgkomiteen skal ha tre medlemmer.

§ 10 XXXs LOKALLAG

§ 10.1 Lokallag:

 1. Partipolitisk uavhengige ungdomsforeninger, som kan stille seg bak XXXs formål, visjon og verdigrunnlag.
 2. Nye lokallag kan startes så fremt det ikke eksisterer et lokallag i bygda/byen fra før.

§ 10.2 Lokallagene er selv ansvarlige for sin økonomi, og må rapportere medlemsregister til Styret etter utgangen av et kalenderår.

§ 11 VALG

§ 11.1            Personvalg foregår ved simpelt flertall, med unntak av leder hvor det skal være alminnelig flertall (blanke stemmer telles med).

§ 11.2            Valg av leder og nestleder skjer hver for seg, mens resten av styremedlemmene og valgkomiteen velges kollektivt, og de med flest stemmer etter en runde velges inn. Ved likt resultat etter to valgrunder, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11.3            Dersom noen av de stemmeberettigede krever det, skal valget foregå skriftlig.

§ 11.4            Alle valgte organer skal ha være representert med minst 40% av hvert kjønn. Geografisk spredning skal etterstrebes.

§ 12 VEDTEKTSENDRINGER

§ 12.1 Vedtektene kan bare endres på ordinære årsmøter med 2/3 flertall. Endringsforslag skal varsles styret senest 6 uker før Landsmøtet, og være sendt til styret senest 2 uker før Landsmøtet. Vedtektsendringsforslagene skal sendes til delegatene senest 1 uke før Landsmøtet.

§ 12.2 Grammatiske endringer, stavefeil og paragrafrekkefølge kan endres av Landsmøtet uten at endringsforslagene har vært utsendt på forhånd, så lenge minst 2/3 av Landsmøtet mener det ikke har betydning for innholdet i vedtektene. Vedtektsendringer trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.

§ 13 SPRÅK

§ 13.1 Organisasjonens hovedspråk er samisk. Med det menes sør-, lule- og nordsamisk. Medlemmer kan selv velge hvilket språk de ønsker å korrespondere med organisasjonen på.

§ 14 EKSKLUSJON

§ 14.1 Enkeltmedlemmer og lokallag som motarbeider organisasjonens formål og visjon kan fratas medlemskapet. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall, og eksklusjonskravet må fremstilles Styret før fristen av utsending av sakspapirer til Landsmøtet.

§ 15 OPPLØSNING

§ 15.1 Oppløsning av XXX kan bare skje gjennom vedtak gjort med 2/3 flertall på et Landsmøte.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Reklamer
%d bloggere like this: